Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
變更服務診所檢附資料
.類別 : 本會入會退會異動流程
.建立日期 : 99/08/05
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案: 委託書.pdf   在離職證明書.pdf  
 

*檢附下列資料

   1.原服務診所離職證明

   2.新服務診所在職證明

   3.新北市牙醫師公會會員證書

   4.委託書(非本人辦理)

   5.費用500元,會費繳清使得辦理異動。

 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網